top of page

HÅLLBAR DIGITALISERING

Vi definierar Hållbar Digitalisering som 6 olika områden: Hållbarhet, Etik, Teknik, Legala Aspekter och Kultur. Dessa områden utgör den praktiska vardagen i ämnet Hållbar Digitalisering och hjälper oss att fånga upp viktiga delar för att utvecklas på ett sätt som gynnar både oss och våra efterlevande.

Nedan presenteras grunderna i områdena och hur de hänger ihop Hållbar Digitalisering. Det finns också några punktinsatser nämnda som "Självklarheter" att fundera på om man motsvarar. Dessa kan med fördel användas som stöd vid strategidagar, vid utvecklingssamtal med olika roller eller affärsutveckling. Digitaliseringen är inget IT-projekt, den är en ständigt pågående verksamhetsutveckling.

Användare och kunder önskar inte teknik utan en lösning kring deras problem, som kan förenkla eller tillföra ett värde till verksamheten

Charles Darwins ord

"Det är inte den starkaste av arterna som överlever, inte heller den mest intelligenta som överlever. Det är den som är mest anpassningsbar för förändring." 

Hållbar Digitalisering Logo_Säkerhet-del
Hållbar Digitalisering Logo_Legala aspek
Hållbar Digitalisering Logo_Hållbarhet-d
Hållbar Digitalisering Logo_Kultur-del-1
HÃ¥llbar_Digitalisering_Logo_Etik-del-07
Hållbar Digitalisering Logo_Teknik-del-0
Hållbar_Digitalisering_Logo_Säkerhet-d

SÄKERHET

Förändringstakten har ökat dramatiskt sista åren och kraven blir ständigt större på snabbare förändringar, kortare lanseringscykler, och kvickare respons på händelser. Från en rigid konservativ ansats har digitaliseringen skapat en trend med snabbt agerande, ofta till följd av minimerad säkerhet och högre risker. Balansgången driver ofta stora känslor mellan grupper och ofta blir det kompromisser snarare än att kunna tillfredsställa båda sidor av myntet. 

Beroende av vilken kultur man har i sin organisation ter sig ämnet ofta lika obalanserat: eftersatt arbete på säkerheten med en hög digitalisering och förändringstakt kontra fokuserat arbete på säkerheten till följd av låg digitalisering och långsam utvecklingstakt. Båda fallen kan vara förödande och för en hållbar digitalisering krävs analys och samarbete mellan funktioner. 

SJÄLVKLARHETER

 • Olika säkerhetsnivåer på olika typer av behandling

 • IT-strategi innehållande leverantörsriktlinjer och en kontroll på masterdata-hanteringen

 • Regelbunden kommunikation mellan verksamhet och IT

 • Utbilda användare och anställda inom området 

 • Säkra det som ÄR kritiskt för en organisation, allting kan inte säkras med en rimlig insats 

Säkerhet
HÃ¥llbar_Digitalisering_Logo_HÃ¥llbarhet

HÅLLBARHET

Hållbarhet är sedan 80-talet vedertaget bestående av tre områden: ekonomisk, ekologisk och socialt. Något som gått från att vara en strategisk fördel till en hygienfaktor både för att attrahera kunder, arbetstagare och medlemmar. Hand i hand med digitalisering kan hållbarhet drivas av digitalisering och digitalisering drivas av hållbarhet. Istället för personal vid farligt arbete kanske det går att ersätta med sensorer, istället för manuella kontroller med  skytteltrafik kanske informationen går att skicka digitalt istället. 

 

I arbetet med strategier, upphandling eller avtal av tjänster och lösningar bör alltid FN:s 17 klimatmål vara med. Vid överväganden och samtal med leverantörer och partners behöver tankarna finnas där för att välja en lösning som möter ett eller flera av hållbarhetens tre områden. Genom att utgå från de tre områdena inom hållbarhet säkerställer ni ett arbete som är långsiktigt.

SJÄLVKLARHETER

 • Kunskap om hur den egna verksamheten mappar mot FN:s 17 klimatmål

 • Hållbarhet som del i upphandlingar mot leverantörer 

 • Använd och förklara hur klimatmålen kan stödja verksamheten inom området digitalisering

 • Området hållbarhet är så mycket mera än ekologiska områden 

 • Att följa GDPR förordningen är en viktig del inom området hållbarhet

Hållbarhet
HÃ¥llbar_Digitalisering_Logo_Legala_aspe

LEGALA ASPEKTER

Beroende på vilken verksamhet man verkar i är det legala landskapet olika. För att kunna bedriva en hållbar digitalisering är det viktigt att både känna till och efterleva de delar som berör den digitalisering man eftersträvar att skapa. En utav de legala kraven som ligger väldigt nära området digitalisering är den som beskriver hur personuppgifter får behandlas. GDPR (eller dataskyddsförordningen som den också kan benämnas ibland) är och kommer vara gällande långt in i framtiden, med olika lokala förtydliganden och riktlinjer.

SJÄLVKLARHETER

 • Kartläggning legala områden

 • Efterleva grundläggande delar i GDPR förordningen:

  • Personuppgiftsbiträdesavtal​

  • Skapa skyddsåtgärder för den behandling man avser att göra

  • Efterleva de lagliga kraven i förordningen

  • Kartlagt vilka personuppgifter som finns i vilket system

  • Informera berörda individer om den behandlingen man avser etablera

  • Finns det personuppgifter om barn i den behandlingen som den digital lösningen ska leverera

Legala Aspekter
Kultur

KULTUR

En kultur som drivs av samarbete är ett måste för att driva hållbar digitalisering. Varför? För att digitalisering effektivt bryter ned verksamhetens silos och gränser ned samtidigt som den är beroende av att det sker. Det går inte att särskilja kundservice från utveckling från logistik eller produktion i ett företag eller medlemsdagar från strategiarbete och utvecklingsinitiativ. En samarbetande kultur har tecken av att snabbt anpassa sig själva eller leveranser utifrån ändrade förutsättningar, vilket möjliggör både effektiva och värdefulla leveranser i en föränderlig digital värld.

Det handlar inte bara om relationer utan också om identiteten kopplad till de andra områden etik, teknik och hållbarhet. Nyfikna eller konservativa? Transparenta eller dolda? Värde eller vinst? Att veta vilka man är och känna sin kultur är ett ständigt pågående arbete som kan främja eller stjälpa utvecklingen. Den psykiska ohälsan står för en markant del av alla sjukskrivningar i Sverige och det finns stark koppling till det samhället vi förväntas agera i. Som individ är vi ständigt uppkopplade med ett flöde av information som nästan är omänskligt att ta till sig.

SJÄLVKLARHETER

 • Löpande dialog mellan samtliga delar i organisationen

 • Delat varför, vision och mission nedbruten i respektive del i organisationen

 • Våga göra saker fel inom innovation för att nå den digitalisering som önskas i en verksamhet

 • En stark kultur kan skapa enorma möjligheter, men också skapa motsättningar i en organisation

 • Våga prova nya produkter och tjänster för att hitta den "rätta" vägen framåt i digitaliseringen

 • Underskatta inte det mänskliga mötet när behovet finns

Kultur
Etik

ETIK

Tekniken möjliggör oändligt med möjligheter och ställer oss alla inför grundläggande etiska och moraliska frågor. I stora frågor vad vi bör eller inte bör utveckla bara för att det är möjligt men i vardagliga frågor vem som du ger tillgång till data om dig, dina barn, anställda eller kunder. Visste du att 40% av all internettrafik produceras av robotar av något slag och inte av människor? Vad som är sunt förnuft för dig är inte likställt med sunt förnuft för någon annan och diskussionerna om rätt och fel i olika situationer har aldrig varit mer aktuella än idag.

Vad står ni för och hur transparenta är ni? Trovärdigheten idag bygger mycket på autenciteten där transparens i både värderingar, information, leverantörer, arbetssätt och mål bygger en grund.

 

Det ökade fokuset relaterat till digitalisering syntes bland annat i ersättandet av personuppgiftslagen 2018 till GDPR förordningen och Kameraövervakningenslagen 2019. Drivkraften bakom denna förordning är att stärka individers rätt till sina egna personuppgifter i den digitaliserade världen vi befinner oss i. Majoriteten av organisationer och företag i Sverige har fortfarande inte hanterat frågan eller anpassat det till sin verksamhet som en strategisk fördel. AI och områden runt denna tekniska plattform har stora möjligheter men kanske ännu större skyldigheter. Aldrig tidigare har så mycket information funnits tillgänglig för individen, samtidigt har det aldrig funnits så mycket "fake news" som nu.

SJÄLVKLARHETER

 • Beskriva för sig själv, sina kunder och sina leverantörer vad man står för och accepterar.

 • AI-system ska inte skada människor.

 • AI-system bör inte hota den demokratiska processen, yttrandefriheten och identitetsfriheten

 • De som säger en sak och gör något helt annat kan få en stor utmaning med trovärdigheten mot kund eller anställd

Etik
Teknik

TEKNIK

Tekniken i samhället varierar mycket beroende på bransch och område. Medan det för vissa är maskiner är det för andra IT-system. Oftast är det en kombination av tekniker i system som bildar vår vardag och beroende på roll i samhället har vi olika ansvar mot kunder, medlemmar eller leverantörer. Det finns därför en mängd olika områden att genomlysa för att säkerställa att området Teknik motsvarar förväntningarna för mot en hållbar digitalisering.  Vad bör vi tillåta att AI och robotar hjälper oss med men kan kanske ännu viktigare vad ska inte den tekniken göra. De tekniska lösningar som konsumeras i den pågående digitaliseringen behöver också vara kostnadseffektiv för att kunna överleva över tid.

SJÄLVKLARHETER

 • Välja en IT-infrastruktur med flexibel och skalbar teknisk plattform

 • Gå igenom köpta teknik-lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv

 • Människan kan inte hantera den stora mängd information som flödar men tekniken kan hjälpa till

 • Mindre antal skärmar och flera lösningar som kommunicerar med hjälp av röst

 • Tekniska lösningar behöver vara användarvänlig för att skapa ett värde

Teknik
bottom of page