top of page

IMY rapport för 2020 Hållbarhet och GDPR
2.3.3 Personlig integritet – en hållbarhetsfråga

För att samhället ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett hållbart sätt är en förutsättning att människor, företag och organisationer känner tillit till digitala tjänster.

Om människor känner oro för att deras personuppgifter hanteras felaktigt finns en risk att de väljer att avstå från att använda en digital tjänst. I en undersökning som IMY genomförde 2019 uppgav hälften av de tillfrågade individerna att de ibland eller ofta avstår från att använda en digital tjänst om de upplever osäkerhet kring hur deras personuppgifter kommer att hanteras.19

19. Datainspektionens rapport 2019:2 Nationell integritetsrapport 2019.Att behålla medborgarnas tillit till digitala lösningar är därmed avgörande för att realisera nyttan av digitala investeringar.

Ett antal företag och organisationer har också fått erfara vidden av den förtroendeskada en personuppgiftsincident kan orsaka. I en hållbar affärsmodell är därför ett effektivt integritets- och dataskydd avgörande för långsiktig affärsutveckling och hållbar lönsamhet.

Integritetsskydd kan även ses som en hållbarhetsfråga i ett mer globalt perspektiv. Hållbar utveckling definieras ofta som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.20 Om vi idag skapar och gör oss beroende av system och processer där vi utvinner och använder stora datamängder på ett oproportionerligt integritetskränkande sätt som medför omfattande möjligheter till kontroll och övervakning, kan kommande generationer komma att påverkas genom att deras möjligheter till en privat sfär och kontroll över deras data i praktiken är satt ur spel.

Bland forskarvärldens skarpaste kritiker av dagens omfattande handel med data har begreppets ”övervakningsekonomi” använts för att beskriva hur hela logiken i marknadsekonomin är under omstöpning.21 Tesen kan sammanfattas i att den tidigare kapitalismen var industriell, och drevs framåt primärt med naturresurser. Den gick fram med sådan fart att politiken och lagstiftningen inte hann med, och i stora delar av världen har råvaror utvunnits på ett ohållbart sätt.

I den nya digitala kapitalismen upprepar sig mönstret. De stora möjligheterna att tjäna pengar på data driver företag till ett snabbt och målmedvetet utvecklingstempo där politiken har svårt att hinna med. I handeln med data skördas och analyseras nu vårt beteende i detalj, för att i nästa steg kunna förutse och forma vårt beteende. Uttrycket att om en tjänst på internet är gratis är det sannolikt du som är produkten hörs ibland för att beskriva de stora digitala plattformarnas och sociala mediernas affärsmodell. Vissa kritiska röster inom akademin går ännu längre och menar att vi inte är produkten – vi är istället råvaran som nu utvinns lika hårdhänt som naturresurser gjort tidigare. För en hållbar digitalisering, där de långsiktiga utmaningarna inte blir lika alarmerande som dagens miljö- och klimatutmaningar, efterlyses bland annat skyddade sfärer där teknologin begränsas samt åtgärder för att begränsa de stora techföretagens makt.


Comments


bottom of page